Nyhedsbrev nr. 00

Afslutningen af et projekt og begyndelsen på et nyt.

Det tidligere projekt.

DUFAs mangeårige partner i Aduku i Apac District i det nordlige Uganda besluttede i 2011 at omdanne sig til et markedsføringskooperativ. Kooperativet fik navnet Plants and Health Cooperative Society, PHCS.

Fra 2014-17 støttede DUFA kooperativet i at gennemføre kurser for medlemmerne. Her lærte de om de principper for medlemsdemokrati, økonomisk deltagelse gennem køb af andele, uafhængighed, samarbejde og omsorg for lokalsamfundet, som kooperativer er baseret på, og mere specifikt om de bylaws, der styrer hvordan principperne praktiseres i Uganda. Kooperativet havde valgt soja som den første afgrøde, som medlemmerne ville dyrke og derefter sælge samlet gennem kooperativet.

Erfaringerne.

Kooperativet fik hurtigt et stort antal medlemmer (500 fordelt på 25 producentgrupper), og fik de første år en god fortjeneste. Der har dog også været mange udfordringer. For den enkelte bonde er det en stor udfordring at vente med betalingen for høsten, indtil alle har bragt deres høst til opsamlingsstedet, og den derfra er bragt videre til et centralt sted, og som det næste skridt er blevet købt og betalt, og pengene delt ud til det enkelte medlem igen. Medlemmernes utålmodighed med betalingen førte til, at en del medlemmer individuelt solgte til lokale opkøbere, der betalte med det samme, i stedet for at vente på kooperativet. Medlemmerne besluttede derfor på en generalforsamling, at kooperativet skulle betale dem med det samme, hvad der betød, at kooperativet indsamlede mindre mængder soja ad gangen, og solgt med det samme, hvad der gav lavere priser. Vedtagelsen om øjeblikkelig betaling gjorde det på den måde vanskeligt for kooperativet at betale mere end de lokale opkøbere.

Gennem de 3 år med projektstøtte arbejdede PHCS hårdt for at opfylde betingelserne for få et lån til at finansiere opkøbet fra medlemmerne. Det lykkedes til sidst. PHCS betalte medlemmerne med lånet, men desværre faldt verdensmarkedspriserne, inden PHCS fik solgt høsten og salget ledte til et underskud. Det skete samtidig med at projektstøtten ophørte, og PHCS kunne derfor ikke som forventet lønne en administrator af kooperativet.

Vejen frem.

PHCS arbejder derfor for at finde nye måder at organisere salget på. Nu sælger grupperne selv enkeltvis fra deres eget lager, og de står selv for kontrakter og betaling af bønderne. Grupperne betaler dog en kommission til kooperativet, der arbejder for at skaffe kontakter til købere, og at træne medlemmerne. PHCS arbejder på at få forhåndsaftaler med nogle købere, så bønderne kender prisen, når de indgår en kontrakt.

Nyt projekt.

PHCS har for nylig trænet alle grupper i ”credit and saving” med henblik på, at medlemmerne kan optage lån i deres egen gruppes opsparing, hvis de ikke kan vente på, at gruppen får solgt høsten.

Disse nye tiltag er del af et nyt projekt, som skal forøge samarbejdet i grupperne, og dermed styrke deres evne til at agere selvstændigt, bidrage til højere produktivitet gennem større udbytter og sikre kvinderne adgang til jord og udbytte.

PHCS arbejder nu ud fra en metode, der kaldes ’Farmers Family Learning Groups’, hvor medlemmerne i en gruppe hjælper hinanden til at opfylde kravene til at levere kvalitet og høste samtidig og til at arbejde med jordforbedring, så alle kan høste mere. Alle medlemmerne bliver trænet i denne metode.

Viljestyrke og tro på fremtiden

Medlemmernes trængte økonomi – mange af dem har gæld -, udpint jord, små jordstykker især for kvindernes vedkommende, og mere uforudsigelige priser end før, og oven i det et mere uforudsigeligt klima gør at det ikke har været nok, at støtte PHCS i at lære medlemmerne om, hvordan de skal opbygge et kooperativ som organisation. Der skal også arbejdes med: adgang til jord, tiltag der kompenserer for klimaforandringerne, jordforbedring, og med at få etableret faste aftaler om købet. Det kræver mere end en projektperiode. DUFA og PHCS arbejder derfor videre på at forbedre småbøndernes kår gennem et nyt projekt, nemlig:

”Increasing resilience, sustainability, and inclusive land-use and landrights in Plants and Health Cooperative Society, in Northern Uganda”

Dette projekt startede juli 2018 og fortsætter i tre år. I komme til at høre meget mere om det.